Aturem Can Bages

Les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) donem ple suport a les reivindicacions per defensar l’espai de Can Bages al terme municipal de Castellar del Vallès, portades a terme per la Plataforma Aturem Can Bages.
La plataforma, formada per diverses entitats comarcals amb el suport de diferents entitats catalanes i unes 600 signatures a nivell individual, amb l’objectiu de preservar aquest espai amenaçat per la construcció d’un nou polígon industrial demanava fa més d’un any que s’aturés el projecte fins que no es dugués a terme un estudi d’impacte ambiental de la zona, que inclogués un estudi dels recursos hídrics del subsòl. Al mateix temps es qüestionava la necessitat d’un nou polígon industrial, quan el municipi encara té altre sòl industrial disponible.
La construcció del mateix significa no només la destrucció d’un espai natural, sinó també la necessitat de 1.020 m3/dia d’aigua procedent de recursos externs al municipi (Conca del Ter-Llobregat, ja especialment malmesa), i un greu problema per a la mobilitat entre els municipis de Castellar i Sabadell amb un increment de fins a 15.000 vehicles diaris provocat per la construcció de 165 noves naus industrials.
Malauradament, els promotors han tirat pel dret, amb el vistiplau de l’Ajuntament de Castellar, i en el mes d’agost han començat les tasques de tala d’arbres, i moviments de terres per construir-hi el nou polígon, intentant evitar la oposició ciutadana, i sense tenir presents normatives bàsiques pel que fa a les senyalitzacions per evitar perills a persones i vehicles, el respecte als espais no afectats directament per la construcció, o l’eliminació dels residus, entre els que destaquen residus industrials, i una considerable presència d’amiant pels abocaments incontrolats d’uralita, que està essent esmicolada i colgada entre els moviments de terres, tal com ha estat denunciat per la mateixa Plataforma.
Lamentem que un cop més es tiri endavant un projecte qüestionat socialment, sense les mínimes garanties ambientals. Un projecte que afecta negativament el Parc Agrícola del Vallès (PAV), on Can Bages hi apareix com a “ambient d’interès bàsic connector” per a les espècies animals i vegetals, formant part del Corredor natural Penedés – Selva.
Les CAV d’acord amb les demandes de la Plataforma Aturem Can Bages, demana l’aturada immediata de les obres, i que es donin garanties mínimes pel que fa al respecte al Medi Ambient, i mentrestant s’obri un procés de diàleg de la ciutadania i les institucions per tal d’arribar a un consens respecte a la sortida que ha de tenir el procés.