CRÒNICA DEL PLE DE NOVEMBRE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El Ple de novembre va estar marcat per l’aprovació dels Pressupostos 2018

La CUP Poble Actiu hi va votar en contra.

A continuació el discurs per a justificar la nostra posició:

Bon dia.

En primer lloc voldríem posar de manifest la nostra sorpresa perquè aquest punt d’aprovació inicial dels Pressupostos de 2018 amb l’estat de les despeses i ingressos, les bases d’execució, l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com el Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts per a 2018 es faci en un Ple Ordinari i no en un Ple Extraordinari.

Igualment, entenem que el procés d’elaboració del pressupost, complex, no s’ha donat en temps per afavorir la participació dels grups de l’oposició.

Pel que fa al pressupost en sí voldríem fer algunes consideracions.

Al nostre entendre no s’ha fet una anàlisi acurada de la participació de la Diputació als diferents OOAA, Fundacions, Consorcis i entitats participades. És quelcom que fa temps que demanem i que creiem que el govern no ha fet. Moltes de les coses que fan aquests ens les podria fer la mateixa Diputació. Encara avui, trobem gran descoordinació entre l’acció dels diferents organismes.

Cal remarcar l’accent social dels pressupostos en un moment en que es parla de crisi econòmica superada només pels integrants de l’ÍBEX 35, no pels ciutadans en risc d’exclusió social.

Creiem que han d’adequar a la realitat el subprograma de suport als òrgans de govern i el dels càrrecs eventuals, també anomenats de confiança.

La Diputació aposta pel turisme i està bé però cal una reflexió del model turístic que estem afavorint.

Sempre hem defensat la cultura i també ho farem avui. El nostre poble, asfixiat econòmica i mediàticament, només sobreviurà si culturalment és fort.

Les modificacions de crèdit han desvirtuat el pressupost 2017 i molt ens temem que passi el mateix aquest 2018.

Fa 2 anys que demanem una perspectiva transversal de gènere en tots els àmbits d’actuació de la Diputació. No la veiem o no la sabem veure a les partides pressupostàries d’aquesta proposta.

Es va millorant en la fiscalització de les subvencions però creiem que encara tenen un llarg camí a fer.

Pel que fa al tema laboral vostès presenten un pressupost que diuen que resoldrà la majoria dels reptes laborals dels treballadors de la casa. Diuen això però tenen els sindicats en peu de guerra i la manifestació a les portes de la Diputació avui mateix n’és una bona mostra.

Fa un any els demanàvem i vostès es declaraven incapaços de conèixer quins eren els diners que es destinaven a cada municipi. Tenim un Portal de Transparència. Les diferències llavors entre municipis similars eren eloqüents i continuen sent-ho. No hem avançat en criteris d’equitat al nostre entendre en els diferents grups del SIEM. Avui vostès tenen esmenes damunt de la Taula en el mateix sentit perquè aquesta informació no hi és.

Creiem que s’ha d’avançar en equitat redistributiva, en reforçament del sector públic.

Creiem que s’ha d’avançar amb més convicció en la municipalització de serveis públics.

Creiem que han de dotar de més diners a la lluita contra l’amiant.

Creiem que han de dotar de més diners a l’adquisició d’habitatge públic.

Pensem que s’han fet moltes coses per lluitar contra la pobresa energètica però encara hi ha molt camí a fer.

Evidentment, aquest pressupost té coses positives, faltaria més. El Pla de carreteres amb el desenvolupament de la fibra òptica ens agrada especialment. Avancen en el desenvolupament dels Plans d’Ocupació per a no cronificar la precarietat i això està bé.

Pensem que cal reforçar la recerca i la innovació.

L’any passat parlàvem de reforçament de l’autosuficiència i l’empoderament dels municipis i ho continuem fent. També parlàvem que a la demarcació hi ha més rius que no pas únicament els englobats al projecte Vies Blaves. Rius que necessiten respostes i actuacions programades.

No concordem amb la privatització de l’educació i de programes com el d’escola 21. Vostès ho saben.

En esports, creiem haver estat coherents defensant més esport popular i menys esdeveniments internacionals de suposat prestigi que s’enduen molts recursos potencialment destinables a altres accions.

Hem millorat en pobresa energètica però sembla que aquest govern no es creu la seva política d’habitatge. Té grans professionals que saben quin és el camí que cal seguir però no els doten de prou recursos. Ho hem denunciat públicament en repetides ocasions.

El Pressupost 2017 ha deixat molts ajuntaments sense recursos per qüestions que nosaltres creiem estructurals sobre allò que ha de fer la Diputació. Mentre moltes partides quedaven amb diners disponibles es denegaven recursos per falta de crèdit. O es reformula el Catàleg de Serveis, que s’ha de fer o es fan les modificacions de crèdit adients.

Per cert, només l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha plantejat les novetats que apareixeran al Catàleg.

Mirin, aquesta Diputació tan sanejada ha deixat sense atendre  demandes sobre la valoració de la gestió ambiental, el canvi climàtic i l’educació i promoció ambiental.

Aquesta Diputació tan rica a desestimat sol·licituds d’actuacions presentades a la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats. Per acabar, aquesta Diputació amb  tants recursos, només ha pogut adquirir dos habitatges a tota la demarcació pel dret de tempteig i retracte.

Aquesta Diputació amb tants diners ha desestimat peticions per falta de crèdit per a projectes de plans directors de la xarxa de clavegueram i enllumenat.

El nostre posicionament serà contrari a l’aprovació del Pressupost i del Pla Estratègic de Subvencions que l’acompanya.

Més enllà del pressupost, el grup CUP-PA es va abstenir en l’aprovació de l’Ordenança que regularà l’ORGT i en totes les assumpcions de competències per part d’aquesta en tant les seves treballadores no estiguin equiparades amb la resta de treballadores de la Diputació.

Vam donar suport a l’Ordenança que regula la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona.

A l’apartat de mocions vam donar suport a l’educació com a element de cohesió social davant els atacs partidistes del PP i C,s.

Vam presentar una moció per declarar persona non grata a Felip VI i tota la Casa Reial espanyola a la demarcació de Barcelona.

S’havia produït un empat CUP-PA-ERC a favor, PSC-PP-C,s en contra i PdeCAT i Entesa abstenció.

La proposta va ser rebutjada gràcies al vot de qualitat de la presidenta Mercè Conesa.

Finalment, en l’apartat de precs i preguntes vam tornar a sol·licitar la dimissió de la Núria Parlon (PSC) com a vicepresidenta 5ª de la Diputació sense atribucions.