Demanem una revisió general de les prioritats del PEMV i un compromís efectiu amb el transport públic.

Les al·legacions de les candidatures municipalistes de la CUP i les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) recullen més de 50 consideracions en el termini d’exposició pública del PEMV 

Les candidatures municipalistes de la CUP i les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) hem presentat a través del grup del Consell comarcal del Vallès Occidental CAM – Amunt un document d’al·legacions al Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) fet a partir de les aportacions municipals. 

En les al·legacions reiterem la nostra consideració general que el PEMV no donarà resposta a les necessitats de la comarca, en un escenari Post-Covid que porta a una emergència social, i que accentuarà els problemes ambientals en una situació d’emergència climàtica. Així considerem que:

  • Cal que el Pla suposi un compromís efectiu amb el transport públic, no depenent d’unes inversions de l’Estat que mai han arribat. 
  • Cal que el Pla sigui realista i que aposti per actuar urgentment per una millor gestió de la mobilitat amb les infraestructures ja existents i més serveis de transport públic. 
  • Cal que el Pla abordi la governança del transport públic ferroviari i per carretera a l’àmbit del Vallès

Malgrat la inversió majoritària del PEMV se centra en la xarxa ferroviària, el compliment d’aquestes inversions no presenta cap mena de credibilitat tant pels anys que fa que aquestes actuacions es prometen – més de 10 i en algun cas ja 20 anys -, com pel fet que el responsable de la seva execució és en la majoria dels casos el Ministerio. De fet el Pla fia la materialització del 76% de les inversions necessàries al Ministerio de Fomento, que no ha ni participat en la seva redacció. Considerem que cal una aproximació més realista, comptar amb un compromís fiable en les inversions de l’Estat i prioritzar aquelles actuacions que aportin un millor rendiment com són els serveis de transport públic per carretera amb actuacions de priorització en la xarxa viària i els intercanviadors ferroviaris.

Les actuacions sobre el transport públic van acompanyades encara d’actuacions viàries molt significatives, tant a curt com a mig i llarg termini, que segueixen afavorint el transport privat, el mitjà amb més impacte ambiental i més excloent socialment. Així, el Quart Cinturó segueix endavant amb l’impuls de la Generalitat, ja en diguin B-40, Ronda Vallès o “Ronda Nord dels sistemes urbans de Sabadell i Terrassa”, donant carta blanca al Quart Cinturó. El PEMV és l’excusa, la cortina de fum, que permet a la Generalitat intentar legitimar una infraestructura que no hauria d’estar contemplada en el segle XXI, en un context d’emergència climàtica com és l’actual. I al seu costat, es manté la connexió C-17 – C-58, la Ronda Est Sabadell – Barberà – Ripollet fins la C-58 o el vial de ronda de Santa Perpètua de Mogoda, mentre s’oblida el soterrament de la C-58 a Ripollet.

D’altra banda, segueix quedant descuidada l’accessibilitat als Polígons d’Activitat Econòmica, malgrat ser un dels principals generadors de mobilitat obligada amb vehicle privat.

En termes d’actuacions de gestió de la mobilitat, compartim la necessitat d’actuar sobre el model tarifari i promoure actuacions que s’inscriguin en les mesures vinculades a la delimitació de Zones de Baixes Emissions a la ciutat i a la comarca.

És imprescindible que el PEMV inclogui la programació i calendarització de les seves actuacions; si no és així, i no s’adapta ara a les noves prioritats fruit del context social i ambiental i a les noves restriccions pressupostàries, el PEMV pot acabar essent encara menys efectiu del què es pressuposava ara fa uns mesos.

Més enllà de les consideracions generals, les al·legacions fan referència a les actuacions sobre 46 infraestructures concretes. A grans trets les consideraciones es distribueixen de la següent manera.

  • 18 sobre la xarxa viària i la necessitat de limitar les actuacions a millores sobre la xarxa viària existent i desprogramar la nova xarxa viària prevista. 
  • 13 sobre la xarxa ferroviària, per tal de prioritzar la seva construcció després d’anys de calendaris incomplerts
  • 8 en referència a les actuacions en la xarxa d’autobusos i la necessitat de reforçar els serveis BRCAT en els corredors de la comarca i la millora dels serveis interurbans existents
  • 4 en relació a la bicicleta per la millora de  tots els recorreguts interurbans i la seva integració amb els recorreguts urbans
  • 2 sobre el transport de mercaderies per carretera i les terminals ferroviàries
  • 2 sobre la gestió de la mobilitat i la integració amb els Plans de Mobilitat Urbana

Des de les candidatures municipalistes del Vallès Occidental (CUP i Candidatures Alternatives del Vallès) seguim treballant dia a dia des dels municipis i de forma coordinada per la millora de la mobilitat a la comarca amb una aposta ferma pels modes de mobilitat sostenible, per la reducció de la contaminació, per fer front a l’emergència climàtica i pel manteniment dels espais agroforestals i el paisatge de la comarca. 

25 de juny de 2020