L’Altraveu denuncia irregularitats a la pedrera de Vall Sallent

Des de L’Altraveu comuniquem que hem presentat una denúncia contra l’activitat que s’està duent a terme a la Pedrera de Vall Sallent. Considerem que disposem d’indicis suficients per assegurar que la pedrera s’ha convertit en un abocador de deixalles sense un adequat control. Pudors, elements que es visualitzen sobresortint de la runa, i l’inexistent sistema de tractament dels residus, ens han portat a denunciar aquesta activitat davant l’Ajuntament de Castellar del Vallès, organisme que va atorgar la llicència ambiental necessària per realitzar aquesta activitat.

Aquesta llicència ambiental va ser atorgada l’any 2012, per a ubicar un dipòsit controlat de terres i runes de la construcció. L’any 2012 l’Ajuntament de Castellar va aprovar, a petició de l’empresa concessionària, una modificació que permetia augmentar el ventall de residus a aportar sense que això obligués la modificació de la llicència ambiental inicial.
Hem pogut comprovar que aquesta activitat s’està duent a terme sense que es faci cap valorització del material que s’hi està abocant. El material impropi no és separat, i per tant, s’hi aboquen una àmplia gamma de residus: ferros, plàstics, roba, sacs, llaunes… que provenen d’enderrocs, però sense que es puguin descartar altres orígens. El material no és seleccionat de cap manera, i es tapa amb terres per dissimular la manca de selecció, impedint el reaprofitament. Tenim serioses sospites que s’hi estan abocant materials no autoritzats per la llicència ambiental atorgada per l’Ajuntament.
L’empresa gestora actua de forma totalment premeditada, ja que els camions que transporten els residus aboquen la seva càrrega directament a la pedrera, sense cap control previ ni selecció. Aquesta runa és tapada posteriorment amb grava neta i seleccionada per evitar que es pugui veure el contingut de l’abocament.
Alhora també volem denunciar les possibles responsabilitats de l’Ajuntament de Castellar del Vallès per la manca de control de l’activitat. Segons el pla de restauració aprovat i acordat entre ambdues parts, s’havia de constituir una taula de seguiment del procés de restauració de la pedrera, que creiem que no ha realitzat cap visita a la zona per controlar el correcte funcionament de l’activitat. I en el supòsit d’haver-se realitzat alguna visita i és incomprensible no haver detectat les irregularitats, o no haver iniciat els tràmits pertinents per evitar-los i restaurar els danys. En qualsevol cas, creiem que existeix una complicitat de l’Ajuntament per haver permès que durant anys aquesta zona s’hagi convertit en un abocador en tota regla. I és evident que els màxims responsables d’aquests fets són l’Alcalde Ignasi Giménez i el regidor de Medi Ambient Aleix Canalís. Des de L’Altraveu exigirem explicacions i responsabilitats per aquests fets fins a les últimes conseqüències.
Recordem també que en el moment en que es va aprovar el projecte de restauració de la pedrera mitjançant un dipòsit controlat de runa i residus inerts de la construcció, el regidor Pepe González, l’aleshores responsable del tema, va vendre el projecte com a modèlic, a més d’assegurar beneficis per la població de Castellar, com la injecció de diners o l’abastiment gratuït de matèries primes de la construcció procedents de la revalorització dels residus.
Per tots aquests motius, el primer pas que ha decidit donar L’Altraveu ha estat presentar la denuncia a l’Ajuntament, com administració que ha atorgat la llicència. En aquesta denuncia es demana que s’iniciïn de forma immediata els procediments necessaris per investigar aquests fets, que de forma cautelar s’ordeni la suspensió provisional de l’activitat, i que en cas de demostrar-se les irregularitats, es sancioni de forma exemplar als responsables. Igualment es demanen els informes d’inspecció dels últims 12 mesos, tant de l’empresa concessionària com dels inspectors o agents de l’autoritat municipal.
L’Altraveu també presentarà en els propers dies una denuncia a l’Agència Catalana de Residus, per al seu coneixement i per a que s’aclareixi si hi ha irregularitats, i si és així s’iniciïn els processos sancionadors oportuns contra l’empresa i s’aturin immediatament els abocaments incontrolats. En totes dues denúncies L’Altraveu demana formar part interessada del procés, per a poder fer un correcte seguiment del cas. 

Per més informació: http://laltraveu.blogspot.com.es/2015/04/laltraveu-denuncia-irregularitats-la.html