La Corporació Santitària Parc Taulí i la transparència

Les Plataformes en Defensa de la Sanitat Pública van presentar, el passat mes de març a diferents ajuntaments del Vallès Occidental, una Moció en què sol·licitaven als grups municipals el suport a la reivindicació de transparència en la gestió, i també de transpàrencia en els acords que la Corporació Sanitària Parc Taulí (en endavant CSPT) manté amb diversos hospitals privats, en especial amb l’Hospital General de Catalunya i amb la Clínica del Vallès, una “aliança estratègica” segons consta a la seva pàgina web. Aquests acords entre la CSPT i els Hospitals privats es van signar mentre la senyora Helena Ris i Romeu n’era la directora. 
És important assenyalar que posteriorment a la signatura d’aquests Acords, l’esmentada senyora va deixar la direcció del CSPT per a ser Directora General de la Patronal d’Hospitals Privats de Catalunya ( UCH), substituint el senyor Boi Ruiz, el qual havia deixat vacant aquest càrrec per tal de convertir-se en Conseller de Salut, esdevenint tot plegat un exemple clar del concepte de “porta giratòria”.
RESUMINT, AQUESTA MOCIÓ DEMANA EL SEGÜENT:
1.- Requerir a la CSPT que publiqui informació detallada dels seus pressupostos, ingressos i despeses des de 2010 fins a l’actualitat.
2.- Requerir a la CSPT que publiqui detalladament els Convenis existents amb hospitals privats, especialment amb l’Hospital General de Catalunya i amb la Clínica del Vallès, els quals regulen les condicions econòmiques i organitzatives de la cessió de treballadors i treballadores, la derivació de pacients incloent el llistat de patologies, etc.
3.- Requerir a la CSPT còpia de les actes del seu “CONSELL DE GOVERN” des de l’any 2010 fins a data actual, i que en endavant siguin públiques i transparents.
4.- Requerir a la CSPT el llistat de totes les empreses externes amb les quals hi ha contractes de serveis o subministre de materials.
En el marc de l’Administració Pública, la transparència és un mecanisme que prevé la corrupció i permet a la ciutadania conèixer el funcionament intern de les institucions i com fan servir els fons públics que reben (wikipedia).
La reivindicació d’informació de la Moció prové de la preocupació que ens provoca com a ciutadans i ciutadanes l’Informe de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya sobre “La fiscalització de la gestió econòmica i financera de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell” dels anys 2008-2011, publicat al Butlletí del Parlament de Catalunya de 30.09.2013, en el qual s’assenyalen diverses deficiències, com per exemple:
-Problemes en el control del pressupost.
-Manca de procediment en l’execució de despeses farmacèutiques de manera que les compres de fàrmacs es fan sense el degut procés de concurrència d’ofertes.
-Incidències en la col·laboració i el cobrament de les prestacions de servei del personal sanitari de la CSPT a l’Hospital General de Catalunya.
– Important desviació de les despeses de les obres de l’Hospital de Sabadell.
– Deficiències en el procés de contractació de subministres.
Segons la seva pàgina web, la CSPT és una “entitat jurídica pública” que gestiona diferents centres sanitaris que donen servei a unes 400.000 persones del Vallès Prova d’aquest traspàs de recursos de la Sanitat Pública a centres privats és, per exemple, la supressió de 150 llits de l’Hospital de Sabadell i “l’aliança estratègica” amb Hospital General de Catalunya, de tal manera que aquest Hospital privat atén als pacients traspassats des del Taulí, facilitant així el “rescat” amb diners públics de negocis que, d’altre manera, probablement ja haurien fallit.
Arrel del debat socio-polític que ha general la Moció, ha sortit publicada una “Comunicació del Parc Taulí a l’opinió pública” en la qual critica la nostra petició de transparència dient que “Els òrgans de direcció lamenten l’us polític que considerem s’està fent d’aquesta institució”. Un llenguatge que recorda èpoques pretèrites.
Atès que la Moció anava adreçada a la Corporació Sanitària Parc Taulí, requerim que sigui el Consell de Govern mateix el qui es manifesti en una de les seves sessions sobre les peticions de la Moció, la qual va ser aprovada pels Ajuntaments de Badia i Cerdanyola.
Atès que el Consell de Govern de la CSPT està format per 10 membres, dels quals 6 són designats per la Generalitat i 2 per l’Ajuntament de Sabadell, sol·licitem que els 2 representats de l’Ajuntament de Sabadell, el Sr. Joan Carles Sánchez Salin i la Sra. M. 
Cristina Moreno Ramos, ambdós membres del PSC, es pronunciïn sobre les nostres peticions en el pròxim Consell de Govern, i que traslladin la petició de transparència a la resta de membres del Consell.
Per concloure, cal recordar l’obligació ètica que contrauen els representants públics en quant a transparència en els seus actes de govern com a mecanisme de prevenció de la corrupció.
COORDINADORA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA
MAIG DE 2014